FU CHA 福茶

充滿生命力的綠葉結合文字,給予人欣欣向榮的代表意象,古香味濃厚的福字代表跨越古今的品牌印象。 碧綠的顏色呼應茶葉,紅色點綴讓整體不失活潑。

  • Client FU CHA 福茶
  • Date May 29, 2016

keranbrand cis 福茶 1
keranbrand cis 福茶 3
keranbrand cis 福茶 4
keranbrand cis 福茶 5
keranbrand cis 福茶 6
keranbrand cis 福茶 7
keranbrand cis 福茶 8
keranbrand cis 福茶 9
keranbrand cis 福茶 10